Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ARTYKUŁ 14 RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Św.w Starej Iwicznej (dalej Parafia/Administrator) z siedzibą w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 7/9, 05 -500 Piaseczno.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Parafię można kontaktować się z nami:
 • telefonicznie pod nr +48 22 757 06 10 w godzinach pracy parafii
 • mailowo, pod adresem info parafia@duchswety.org
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Parafii.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika, potwierdzenia rejestracji i przekazania niezbędnych informacji przed rozpoczęciem Dni Skupienia oraz pozostałych spotkań związanych z przygotowaniem dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii św. w roku szkolnym 2019/2020 (art. 6 ust. 1 lit a, b RODO). Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom prowadzącym dane  spotkanie formacyjne wyłącznie w celach organizacyjnych.
 2. Dane osobowe, które otrzymaliśmy, zawierają następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, liczba osób biorących udział w wydarzeniu w podziale na grupy wiekowe dzieci,
 3. Dane osobowe będą udostępnione osobom odpowiedzialnym za organizację danego wydarzenia. Osoby te mają wgląd w dane Uczestników tylko do czasu zakończenia przygotowania dzieci oraz ich rodziców do uroczystości przyjęcia Pierwszej Komunii św w maju 2020.  Dane zostaną również przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, podmiotowi, który dostarcza rozwiązania technologiczne, umożliwiające nam prowadzenie internetowej obsługi zgłoszeń, gromadzenie statystyk odwiedzin naszej strony internetowej oraz utrzymanie poczty elektronicznej. Przekazywanie to będzie się odbywać w oparciu o odpowiednie zapisy prawne, gwarantujące odpowiedni stopień ochrony danych wymagany przez Komisję Europejską.
 4. Dane Uczestnika będą przetwarzane do końca maja 2020. Ponieważ przetwarzane przez Administratora  dane osobowe należą do szczególnej kategorii danych osobowych (dotyczą przekonań religijnych), każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania danych, które już dokonaliśmy.
 5. Każda osoba, której dane przetwarzamy, może w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących jej praw, tj.:
 • prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zlecenia nam przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest w pełni dobrowolne, jednak jest niezbędne do dokonania zgłoszenia na Dni Skupienia oraz do bieżącego in.formowania o nadchodzących spotkaniach. Ich niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić nam obsługę zgłoszenia.
 2. Twoje dane osobowe niezbędne do zarejestrowania zgłoszenia na  spotkanie formacyjne, zostały nam przekazane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.duchswety.org . W przypadku wątpliwości dotyczących źródła pochodzenia danych, prosimy o kontakt pod numerem lub adresem wskazanym w pkt. 2. 11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji. Mogą natomiast podlegać profilowaniu, jednak nie ma ono wpływu na przebieg zgłoszenia i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami wobec osoby zgłaszanej ani osoby zgłaszającej. Dane podlegające profilowaniu są przez nas wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.